Algemene Voorwaarden Salsa Contigo

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Salsa Contigo (Hierna te noemen: SC) te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10147066.
De cursist – diegene die zich inschrijft voor een cursus (via een inschrijfformulier of online via de website van SC) en SC gaan met elkaar een overeenkomst aan. In deze overeenkomst verplicht SC zich tot het verzorgen van de cursus waarvoor de cursist zich ingeschreven heeft. De cursist verplicht zich in deze overeenkomst tot het betalen van het bij de betreffende cursus geldende lesgeld. SC heeft deze Algemene Voorwaarden opgesteld die bijdragen aan het realiseren van instructieve en prettige lessen voor alle cursisten.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van SC en zijn directie.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Indien SC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SC het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Overeenkomsten en aanbiedingen

Overeenkomsten tussen de cursist en SC kunnen schriftelijk en digitaal (on-line) worden aangegaan.
Alle offertes en aanbiedingen van SC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkel recht worden ontleend indien de dienst waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
SC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de (potentiële)cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Lidmaatschap

Cursist is bekend met het feit dat hij of zij een lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Doordat tijdens de zomervakantie geen lessen worden gegeven, telt deze periode niet mee in de contractduur. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en SC is gerechtigd om op ieder tijdstip een identificatie van de leden te vragen.

Lidmaatschapsgelden

Het lidmaatschapsgeld dient door de cursist via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag SC na herinnering administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. De cursist kan de dansschool niet gebruiken en mag niet deelnemen aan lessen tot het moment dat zijn betalingsverplichtingen zijn voldaan. Indien SC over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de cursist, is de cursist tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De cursist kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Indien SC met de cursist een vaste prijs overeenkomt, dan is SC niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de cursist in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de cursist gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij SC:
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekome uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op SC rustende verplichting ingevolge de wet.

Salsa Contigo is gesloten tijdens feestdagen en schoolvakanties.  In de zomervakantie zijn er geen lessen en wordt er geen lesgeld geïncasseerd.

Kortingen

SC kan verschillende kortingsvormen aanbieden op haar lidmaatschapsabonnementen. Per lidmaatschap kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. De cursist is verplicht om te bewijzen dat hij of zij in aanmerking komt voor een korting en alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan SC mede te delen.
Het bewijs dat de cursist in aanmerking komt voor een korting dient voorafgaand aan elke lesperiode te worden geleverd , dan wel op eerste verzoek van SC. Als de cursist nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van SC, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief geeft de cursist niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

Persoonsgegevens & Privacy

SC gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en enkel gebruikt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgedragen zonder uw persoonlijke toestemming. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van de cursist (b.v. adres of bank gegevens) dienen direct aan SC te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer SC kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan de cursist.

Cursus

Een reguliere cursus bestaat uit twaalf wekelijkse lessen van één uur. Cursussen starten vanaf september elke drie maanden. SC heeft in geval van feestdagen, vakanties of evenementen of in geval van ziekte van de docent het recht lesuren te verplaatsen. De cursist wordt hierover tijdig geïnformeerd. De verplaatsing van een lesuur gebeurt zoveel als mogelijk in overleg met de cursisten van het desbetreffende lesuur. Het niet kunnen deelnemen aan de les door deze verplaatsing van het lesuur geeft geen recht op vermindering of restitutie van het lesgeld. SC heeft het recht om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren. De cursist wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Huisregels

De cursist moet tijdens de danslessen rekening houden met de geldende huisregels. SC hecht er belang aan dat elke cursist zorgdraagt voor een optimale persoonlijke hygiëne. Het is mogelijk om zonder danspartner in te schrijven, SC helpt dan bij het vinden van een danspartner. SC kan niet garanderen dat er evenveel heren en dames aan de lessen deelnemen.
SC behoudt zich het recht voor nieuwe cursisten bij inschrijving om identificatie te vragen en bestaande cursisten om hun identificatie te vragen ter vaststelling van het lidmaatschap.
SC is bevoegd de dansschool te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. SC is bevoegd de lestijden tijdelijk of blijvend te wijzigen en zal hierover de cursisten tijdig informeren.
SC heeft het recht bij het niet nakomen en/of naleven door de cursist van de Algemene Voorwaarden en/of Huisregels de cursist uit te sluiten van (verdere) deelname aan de cursus. Daarnaast heeft SC te allen tijde om haar moverende redenen het recht cursisten en/of andere personen uit te sluiten van cursussen en/of de toegang tot locaties waar SC diensten uitvoert, te ontzeggen. Deze uitsluitingen en ontzeggingen leiden niet tot restitutie van het lesgeld.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap dient één maand voor het aflopen van de contractsduur opgezegd te worden. Indien deze opzegging niet of niet tijdig plaatsvindt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient te gebeuren middels een brief of e-mail. Het door de cursist tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen buiten een straal van vijftig kilometer van SC. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één maand. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is SC bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

Ziekte/Blessures

In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor men niet mag/kan dansen, kan met schriftelijke toestemming van SC het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, opgeschort worden. Dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs. SC is bevoegd hier eenmalig administratiekosten voor in rekening te brengen. Het opschorten kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.
Overmacht

SC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van SC of van derden daaronder begrepen.
SC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van SC dienen binnen 14 dagen na het verlenen van de dienst waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Indien de cursist tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de cursist geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een dienst gebrekkig is geleverd en dienaangaande tijdig een klacht is ingediend, dan zal SC de gebrekkige dienst binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door het, ter keuze van SC, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de cursist voldoen.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van SC gemaakt, voor rekening van de cursist.

Aansprakelijkheid

Deelnemen aan de cursussen en lessen van SC geschiedt op eigen risico. SC is niet aansprakelijk voor enig letsel, van welke aard en door welke oorzaak dan ook, dat tijdens de lessen of andere diensten van SC, of als gevolg daarvan, is ontstaan.
De cursist is zich ervan bewust dat de activiteiten van SC fysieke activiteiten zijn en verklaart dat hij of zij in goede gezondheid en conditie verkeert. Indien de cursist een blessure of een fysieke beperking heeft die van belang is bij de activiteiten van SC dient hij of zij dit voorafgaand aan de lessen aan te geven bij SC.

Iedere cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen of zaken op het grondgebied of tijdens diensten van SC.
Wanneer een dienst door SC op locatie wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de juiste faciliteiten. De opdrachtgever is aansprakelijk voor enige schade aan de locatie door deelnemers en schade ontstaan door gebrekkige faciliteiten.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SC of zijn ondergeschikten.

Slotbepaling

Op alle door SC gesloten overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen waarbij SC betrokken is, is het Nederlandse recht van toepassing.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Beoordeling door klanten: 4,9/5 -14 beoordelingen